Cam Lâm

10

Email: huyendoancamlam@yahoo.com.vn

Số ủy viên Ban Chấp hành: 27

Số ủy viên Ban THường vụ: 9

Số cơ sở đoàn trực thuộc:

Bí thư: Nguyễn Thị Hạnh. Điện thoại: 0972 315 582

Phó Bí thư: Võ Minh Đạt. Điện thoại:

Phó Bí thư: Lê Thanh Văn. Điện thoại:

 

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang